Algemene verkoopsvoorwaarden.

1. Toepassing en afwijkingen.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle ons overgemaakte bestellingen.
De klant wordt geacht ze te aanvaarden, door het enkele feit van zijn bestelling.Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant of van onze vertegenwoordigers, zijn enkel dan tegenstelbaar wanneer zij door ons schriftelijk bevestigd zijn. Zelfs dan blijven voor al de overige punten deze algemene verkoopsvoorwaarden van kracht.

2. Offertes en bevestigingen van bestellingen.

Al onze prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend in onzen hoofde.  Elke overgemaakte bestelling verbindt de klant, doch verbindt ons slechts na schriftelijke bevestiging, levering of facturering.

3. Prijzen

Onze prijzen worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen steeds zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden.
In geval van prijsverhoging tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de nieuwe prijs, toepasselijk op het ogenblik van de levering verschuldigd zijn.
In geval van prijsverhoging, heeft de koper de mogelijkheid af te zien van zijn bestelling voor de hoeveelheden die nog te leveren zijn aan de verhoogde prijs.

4. Verpakking, omschrijving en andere inlichtingen.

Onze producten worden steeds in bulk of standaardverpakkingen geleverd.
Het door ons aangeduide gewicht, volume en /of aangeduide hoeveelheden gelden als enige basis voor de facturering.
Inlichtingen en exoneratiebedingen op de verpakking vermeld of in de verpakking ingesloten, maken deel uit van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

5. Leveringstermijnen.

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen. Zij verbinden ons nooit en kunnen geensinds aanleiding geven tot schadevergoeding uit welken hoofde uit.

6. Vervoer.

Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst reizen onze goederen, zelfs indien de transportkosten bij afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst te onzen laste vallen, voor risico van de koper.

7. Risico.

Vanaf de levering draagt de koper het risico van de geleverde goederen, niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud in artikel 8.

8. Eigendomsvoorbehoud.

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat op de koper over op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs.
Tot dat ogenblik kunnen en mogen de goederen niet in pand gegeven worden of verkocht worden en blijven wij steeds gerechtigd de ons toebehorende goederen terug te nemen of terug te eisen.
Indien wij van dit recht gebruik maken, zal dit slechts een ontbinding van de verkoopsovereenkomst inhouden wanneer wij dit uitdrukkelijk laten weten. In geval van inbeslagneming van de goederen dient de koper ons daarvan op de hoogte te brengen.

9. Waarborgen en klachten.

Elke klacht nopens eventuele onjuistheden in onze orderbevestigingen of facturen dient, op straffe van verval, door de koper schriftelijk bij aangetekende brief medegedeeld te worden, binnen de acht dagen na ontvangst van de orderbevestiging of factuur.
Elk leveringstekort of zichtbaar gebrek moet bij de levering tegensprekelijk met en in aanwezigheid van de vervoerder of zijn afgevaardigde schriftelijk vastgesteld worden door voorbehoud te maken op de vrachtbrief, en dient ons binnen de acht dagen per aangetekende brief medegedeeld te worden. De waarborg van onze goederen tegen onzichtbare gebreken, is beperkt tot dertig dagen vanaf de dag waarop de goederen geleverd zijn of afgenomen hadden moeten worden. Alle desbetreffende klachten dienen ons binnen de acht dagen bij aangetekende brief medegedeeld te worden,
Nochtans vervalt iedere waarborg tegen zichtbare gebreken indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, en, tegen onzichtbare gebreken, indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld.
Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen wij de keuze hebben de geleverde goederen te vervangen of te herstellen. Elke andere schadevergoeding wordt uitgesloten.

10. Overmacht.

Wanneer de leverancier niet kan produceren en /of leveren ten gevolge van overmacht of van bijzondere omstandigheden, zoals gebrek aan grondstoffen, onafhankelijk van onze wil, vervoermoeilijkheden of alle mogelijke conflicten (staat van oorlog, staking, lock-out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, enz.) kunnen wij afzien van de verdere, gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, of de levering verschuiven naar een latere datum dan deze die overeengekomen was, zonder dat de klant enige eis tot schadevergoeding kan laten gelden.
Indien de koper zelf ten gevolge van overmacht of voormelde buitengewone omstandigheden de levering niet kan aanvaarden, zal de factuur op de contractueel voorziene datum van levering worden opgemaakt en zullen alle bijkomende afzonderlijke bewarings- en leveringskosten door de klant verschuldigd zijn.

11. Betaling.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de facturen betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper.
De betaling moet geschieden netto, contant, zonder korting of kosten voor ons, BTW inbegrepen, tegen afgifte van kwitantie. De niet betaling op de vervaldag van een aanvaarde wissel of de uitgifte van een cheque zonder dekking maakt onmiddellijk en van rechtswege alle andere vorderingen op de koper eisbaar en geeft ons het recht alle geleverde goederen terug te nemen of terug te eisen.
Het indienen van een al dan niet gegronde klacht over de desbetreffende of een andere levering, schorst geenszins de betalingsverplichtingen van de koper.
Zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen of andere verbintenissen niet voldaan heeft, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen te schorsen.
Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, verleent de klant ons het recht op elk ogenblik, zelfs voor de eerste levering, het verstrekken van een bankgarantie te eisen als waarborg voor de uitvoering van zijn betalingsverplichtingen.
Zolang de uitvoering van de bankgarantie niet is verstrekt, kunnen wij elke levering stopzetten.

12. Wanbetaling.

Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekenstelling vermeerderd met een intrest van 1,5% per maand.
Bovendien wordt elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag, van rechtswege vermeerderd met 10% met een minimum van 250 euro als forfaitaire vergoeding voor onze buitengerechterlijke schade.

13. Ontbinding of verbreking.

De bovenvermelde bepalingen beletten ons geenszinds bij wanbetaling, ten laste van de koper de verbreking van de verkoopsovereenkomst vast te stellen en /of de ontbinding  van rechtswege ervan te vorderen, almede de vergoeding van alle schade.
Indien een verkoopsovereenkomst door de koper verbroken wordt of te zijnen laste ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zal deze ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn, die minstens gelijk is aan 20% van het bedrag van de ontbonden of verbroken verkoopsovereenkomst of het gedeelte ervan, onverminderd ons recht om daarboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in hun oorsprongkelijke staat te brengen.

14. Diverse bepalingen.

Deze overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Voor alle geschillen met betrekking tot de onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Zaventem en Brussel bevoegd.
De nietigheid van één clausule, of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee aan de overige verkoopsvoorwaarden.

Algemene verkoopsvoorwaarden Maisin Decor BV

– Het schilderen van deuren, kozijnen en plinten en/of andere houten oppervlakken zijn niet inbegrepen tenzij anders vermeld op de offerte. – Magnetische verf, krijtbordverf,…. zijn niet voorzien te gebruiken. Dit vraagt meestal meerder lagen en de materialen hiervoor zijn relatief duur. Uitvoering in regie tenzij specifiek vermeld.- Eén parkingplaats dient door bouwheer voorzien te worden. -Stromend water en electriciteit dienen aanwezig te zijn op de werf.Verantwoordelijkheid: – Het loskomen van de ondergrond, het pleisterwerk en bestaande verf op houtwerk, kan niet op ons verhaald worden, tenzij specifiek vermeld. – Oneffenheden in het bestaande of nieuwe pleisterwerk is niet voorzien om weg te werken (bv golvingen, slagen in het plakwerk die zichtbaar worden door bepaalde lichtinval,…). Dit is de taak van uw stukadoor.Tarief van de werken in REGIE: – Uurloon: 45,00€/uur. – Extra gebruikte materialen indien ze niet reeds vermeld werden in de offerte: aan de verkoopprijs van de dag. Facturatie en betalingen: – Na ondertekening van de offerte en voor aanvang van de werken zal er een voorschot factuur van 30% gemaakt worden. Deze dient betaald te zijn voor aanvang der werken. De verdere facturatie gebeurt op het einde of eventueel tussentijds. – Onze facturen zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum en dit zonder voorafgaande aanmaning. Er mag geen enkel borg of korting worden ingehouden. Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 1,5% per maand.Bovendien wordt elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag, van rechtswege vermeerderd met 10% met een minimum van 250 euro als forfaitaire vergoeding voor onze buitengerechtelijke schade alsook alle kosten die voortvloeien uit het vorderen van deze schulden worden doorgerekend.- Cheques worden niet aanvaard.- Eventuele klachten hebben geen invloed op de betaling van de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag kan tevens de aanvang of een verdere uitvoering van de werken worden geschorst of het contract worden ontbonden zonder enige aanmaning of gerechtelijke tussenkomst, zelfs indien opeenvolgende werken en/of leveringen voorzien zijn. In dit laatste geval heeft onze onderneming recht op schadeloosstelling. Deze overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Voor alle geschillen met betrekking tot de onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Zaventem en Brussel bevoegd.De nietigheid van één clausule, of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee aan de overige verkoopsvoorwaarden.Bestelling: – Het toezenden van een offerte is zonder uitvoeringsverbintenis (geldend voor beide partijen).- Indien slechts een gedeelte van de offerte wordt besteld behouden wij ons het recht deze offerte te herzien.- Het terugzenden van de voor akkoord ondertekende offerte betekent het integraal aanvaarden van onze algemene verkoopsvoorwaarden.- Indien u akkoord gaat met deze offerte, gelieve dan een exemplaar ondertekend terug te zenden, via mail naar thomasmaisin@hotmail.com of via de post naar: Drogenberg 77 Overijse 3090. Ontbinding of verbreking.De bovenvermelde bepalingen beletten ons geenszinds bij wanbetaling, ten laste van de koper de verbreking van de verkoopsovereenkomst vast te stellen en /of de ontbinding van rechtswege ervan te vorderen, almede de vergoeding van alle schade.Indien een verkoopsovereenkomst door de koper verbroken wordt of te zijnen laste ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zal deze ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn, die minstens gelijk is aan 20% van het bedrag van de ontbonden of verbroken verkoopsovereenkomst of het gedeelte ervan, onverminderd ons recht om daarboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.Diverse bepalingen.Deze overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Voor alle geschillen met betrekking tot de onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Zaventem en Brussel bevoegd.De nietigheid van één clausule, of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee aan de overige verkoopsvoorwaarden.