Algemene verkoopsvoorwaarden – Het schilderen van deuren, kozijnen en plinten en/of andere houten oppervlakken zijn niet inbegrepen tenzij anders vermeld op de offerte. – Magnetische verf, krijtbordverf,…. zijn niet voorzien te gebruiken. Dit vraagt meestal meerder lagen en de materialen hiervoor zijn relatief duur. Uitvoering in regie tenzij specifiek vermeld.- Eén parkingplaats dient door bouwheer voorzien te worden. -Stromend water en electriciteit dienen aanwezig te zijn op de werf.Verantwoordelijkheid: – Het loskomen van de ondergrond, het pleisterwerk en bestaande verf op houtwerk, kan niet op ons verhaald worden, tenzij specifiek vermeld. – Oneffenheden in het bestaande of nieuwe pleisterwerk is niet voorzien om weg te werken (bv golvingen, slagen in het plakwerk die zichtbaar worden door bepaalde lichtinval,…). Dit is de taak van uw stukadoor.Tarief van de werken in REGIE: – Uurloon: 45,00€/uur. – Extra gebruikte materialen indien ze niet reeds vermeld werden in de offerte: aan de verkoopprijs van de dag. Facturatie en betalingen: – Na ondertekening van de offerte en voor aanvang van de werken zal er een voorschot factuur van 30% gemaakt worden. Deze dient betaald te zijn voor aanvang der werken. De verdere facturatie gebeurt op het einde of eventueel tussentijds. – Onze facturen zijn betaalbaar binnen 15 kalenderdagen na factuurdatum en dit zonder voorafgaande aanmaning. Er mag geen enkel borg of korting worden ingehouden. Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrest van 3% per maand.Bovendien wordt elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag, van rechtswege vermeerderd met 10% met een minimum van 250 euro als forfaitaire vergoeding voor onze buitengerechtelijke schade alsook alle kosten die voortvloeien uit het vorderen van deze schulden worden doorgerekend.- Cheques worden niet aanvaard.- Eventuele klachten hebben geen invloed op de betaling van de factuur. Bij niet-betaling op de vervaldag kan tevens de aanvang of een verdere uitvoering van de werken worden geschorst of het contract worden ontbonden zonder enige aanmaning of gerechtelijke tussenkomst, zelfs indien opeenvolgende werken en/of leveringen voorzien zijn. In dit laatste geval heeft onze onderneming recht op schadeloosstelling. Deze overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Voor alle geschillen met betrekking tot de onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Zaventem en Brussel bevoegd.De nietigheid van één clausule, of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee aan de overige verkoopsvoorwaarden.Bestelling: – Het toezenden van een offerte is zonder uitvoeringsverbintenis (geldend voor beide partijen).- Indien slechts een gedeelte van de offerte wordt besteld behouden wij ons het recht deze offerte te herzien.- Het terugzenden van de voor akkoord ondertekende offerte betekent het integraal aanvaarden van onze algemene verkoopsvoorwaarden.- Indien u akkoord gaat met deze offerte, gelieve dan een exemplaar ondertekend terug te zenden, via mail naar thomasmaisin@hotmail.com of via de post naar: Drogenberg 77 Overijse 3090. Ontbinding of verbreking.De bovenvermelde bepalingen beletten ons geenszinds bij wanbetaling, ten laste van de koper de verbreking van de verkoopsovereenkomst vast te stellen en /of de ontbinding van rechtswege ervan te vorderen, almede de vergoeding van alle schade.Indien een verkoopsovereenkomst door de koper verbroken wordt of te zijnen laste ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zal deze ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn, die minstens gelijk is aan 20% van het bedrag van de ontbonden of verbroken verkoopsovereenkomst of het gedeelte ervan, onverminderd ons recht om daarboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.Diverse bepalingen.Deze overeenkomst is onderworpen aan Belgisch recht. Voor alle geschillen met betrekking tot de onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Zaventem en Brussel bevoegd.De nietigheid van één clausule, of een gedeelte ervan, brengt geen nietigheid mee aan de overige verkoopsvoorwaarden.